Jager luôn hỗ trợ bạn

0247 308 8338

Điều khoản dịch vụ

  • 31/12/2020
  • Admin

- Các quy định được dẫn chiếu là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện này.
E-jager.com và Khách hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này.
- Nếu bất kỳ nội dung nào của Điều khoản và Điều kiện bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hay một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.
- Điều khoản và Điều kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa e-jager.com và Khách hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày. Quá thời hạn 30 ngày mà không thể giải quyết thì những tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.