Jager luôn hỗ trợ bạn

0247 308 8338

Phản hồi khách hàng

  • 31/12/2020
  • Admin

Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều khoản và Điều kiện  sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trong vòng ba mươi (30) ngày. Quá thời hạn 30 ngày mà không thể giải quyết thì những tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.